Rapport om arkiver og museers erfaring med indsamling under coronakrisen

Rapport om arkiver og museers erfaringer med indsamling unde coronakrisen

Så er rapporten: En undersøgelse af danske kulturarvsinstitutioners dokumentation af coronakrisen, på web – du finder også en pixi version af rapporten samme sted.
Rapporten er udarbejdet af en gruppe nedsat af Privatarkivudvalget, der repræsenterer arkiver, museer og forskningsbiblioteker bredt i Danmark, såvel lokale, regionale som nationale. Den er baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse, der blev udsendt til kulturarvsinstitutionerne i 2021.

Formålet med rapporten er at undersøge og dokumentere coronaindsamlingen i de danske kulturarvsinstitutioner, især i pandemiens første fase i foråret 2020. Den søger at etable¬re et overblik over, hvad der er indsamlet. Corona-rapporten inddrager også erfaringer med at indsamle do¬kumentation af en akut begivenhed, mens den finder sted som samtidsdokumentation.
Erfaringerne, som rapporten har indsamlet, viser en lang række muligheder og problematikker i indsamlingen af private arkiver og genstande. Det gælder både metode, organisation og ar¬bejdsdeling på tværs af kulturarvsinstitutionerne, teknologi i forhold til indsamling, lovgivning, kom¬munikation, økonomi mm. Anbefalingen er derfor at anvende de indhentede erfaringer i det fremtidige arbejde med indsamling og imødegå det identificerede behov for at være bedre forberedt, hvis og når en lignende situati¬on opstår.
Link til rapport