God arkivskik

Som ordinære medlemmer kan optages arkiver, der efter ODAs bestyrelses vurdering opfylder hovedparten af nedenstående krav.

Ufravigelige krav til medlemmerne:

 • Arkivet vedkender sig ICA’s arkivetiske regler.
 • Samlingerne sikres i offentlig eje.
 • Arkivet efterlever love vedr. tilgængelighed og copyright.
 • Arkivet garanterer en sikker behandling og anbringelse af følsomt arkivmateriale.

Andre kriterier:

 • Bestyrelsen kan efter konkret vurdering i hvert tilfælde, hvor forholdene taler for det, dispensere fra en eller nogle af nedenstående kriterier:

Arkivet skal råde over:

 • En driftsbevilling på minimum 300.000 kr. (inkl. løn, lokaler, drift).
 • Fastansat personale svarende til min. 18,5 time/ugl. (inkl. faglig leder).
 • Forsvarlige lokaler, adskilte magasin- og publikumsrum.
 • Brand- og tyverialarm, brand- og vandskadeforsikring.

Arkivet skal være offentligt tilgængeligt:

 • Gennem annoncerede åbningstider min. 12 timer om ugen – timetallet kan nedsættes, hvis arkivet stiller samlingerne/sin viden til rådighed elektronisk, via udstillinger eller aktiviteter, der er tilgængelige udenfor åbningstiden.
 • Via telefon, hjemmeside og mail. Mailadressen skal tydeligvis være til institutionen, ikke afspejle en privatperson.

Arkivet skal:

 • Opbevare arkivmaterialet i forsvarlig emballage.
 • Have retningslinjer for håndtering af elektroniske arkivalier.
 • Kunne levere registreringsoplysninger i fastlagt elektronisk form til fællesregistreringer mv.
 • Indlevere arbejdsplan/beretning/statistiske oplysninger til ODA efter opfordring.